Creative Tourism

บ้านคุณนุสรา เคียงเกตุ ผู้เชี่ยวชาญผ้าทอล้านนา จ.เชียงใหม่

ถึงแม้คุณนุสรา เตียงเกตุ จะไม่ใช่คนพื้นถิ่นทางภาคเหนือโดยกําเนิต แต่ก็มีความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่นนี้อย่างลึกซึ่ง โดยเฉพาะเรื่องผ้าทอ จนตัดสินใจพลิกผันตัวเองจากนักสังคมสงเคราะห์มาใช้ชีวิตเรียบง่ายตามวิถีชาวชนบทเพื่อสืบสาน งานทอผ้าซินตีนจก เป็นผลงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าและ สนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้ จนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอล้านนา
คุณนุสรา เตียงเกตุ ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาผ้าทอแบบโบราณที่เรียกว่าซินตีนจกอยู่นานกว่า 20 ปี จากวันนันถึงวันนี้ คุณนุสราไม่ได้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่องผ้าทอของอําเภอแม่แจ่มเท่านัน แต่คุณนุสรายังได้ศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมจากชุมชนอื่นๆ ในภาคเหนือเพื่อการพัฒนาและต่อยอดกับการสืบสานงานทอผ้าเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป
คุณนุสราเป็นนักอนุรักษ์อีกท่านหนึ่งที่มีใจมุ่งมั่นกับการสืบสานผ้าทอล้านนานด้วยการฟีนฟูเทคนิค ลวดลายและเน้นการย้อมสีจากธรรมชาติ พร้อมการออกแบบเพิ่มเติมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีความหลากหลายและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
คุณนุสรายังได้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการเรียนการสอน และการเป็นวิทยากรรับเชิญตามโรงเรียน สถาบันการศึกษาและหมู่บ้านต่างๆ เป็นครูสอนที่โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาหรือโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา นอกจากนี้ยังหมั่นศึกษาพัฒนาลวดลาย เทคนิคการทอและสีย้อมต่างๆโดยเก็บตัวอย่างผ้าพื้นเมืองไว้แทบทุกสี ทุกลาย ทุกชนิดที่บ้านไว้ใจสุข อําเภอหางดง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจ
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
วัดต้นเกวิน หรือ วัดอินทราวาส เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความงดงามตามแบบศิลปกรรมล้านนา วิหารของวัดนี้มีความโดดเด่นจนได้รับการนําไปเป็นต้นแบบหอค้าหลวงที่งานพืชสวนโลก
อุทยานหลวงราชพฤกษ บ้านถวาย แหล่งรวบรวมงานศิลปหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ที่มีความสวยงาม ประณีต และเป็นงานที่ทําขึ้นด้วยมือผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถินของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตลอดระยะเวลากว่า40 ปี  
แกรนต์แคนยอนเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นปอดิน ขนาดใหญ่ที่มีการขุดหน้าดินจนกลายเป็นแอ่งน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ คันดินสูงราว 15-20 เมตร ลักษณะคล้ายหน้าผาที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำตามธรรมชาติ โดยยจัดให้เป็นแหล่งท่องเทียวแนวผจญภัยที่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก ทั้งเสื้อชูชีพ เรือยางและห่วงยางไว้บริการนักท่องเทียว
ติดต่อ
203 หมู่ 1 บ้านไร่ ตําบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0533022072, 081-9610525
หมายเหตุ: ควรติดต่อล่วงหน้า
การเดินทาง
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขับรถเลียบตามถนนค้นคลองชลประทาน ผ่าน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ แล้วผ่านบริเวณสี่แยกต้นเกวิน จากนั้นก็ขับตรงมาอีกราว 2 กิโลเมตร ให้เลียวขวาเข้าซอยบ้านไร่ ขับตรงไปประมาณ
1 กิโลเมตรจนถึงวัดบ้านไร่ แล้วเลียวขวาบริเวณด้านหลังวัด ขับตรงไปจนสุดซอยตันแล้วเลียวซ้าย บ้านอยู่ด้านขวามือ


Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณไวพจน์ เพ็งเปิ้น ช่างตีดาบเหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์

ดาบเหล็กน้ําพีแห่งตําบลน้ําพี้ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงเป็นศัสตราวุธแห่งศรัทธาที่ปราชญ์

บ้านคุณโกมล พานิชพันธ์ ผู้สืบสานผ้าโยราณเมืองลอง จ.แพร่

จากความชอบและการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอโบราณแห่งอําเภอลองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว

บ้านคุณบุญชอบ เอมอิ่ม นักพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ.สุโขทัย

ปราชญ์เกษตรกรแห่งตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพการเกษตร

บ้านคุณสมชัย แซ่ตั๊น แพทย์ทางเลือกตามแนววิถีธรรม จ.แม่ฮ่องสอน

จากอาชีพพ่อค้าที่เดินทางค้าขายไปตามที่ต่างๆจนมาค้นพบวิถีการดําเนินชีวิตที่เรียบง่ายในชนบทด้วยการเป็นหมอพื้นบ้าน ยึ