Creative Tourism

บ้านคุณสมชัย แซ่ตั๊น แพทย์ทางเลือกตามแนววิถีธรรม จ.แม่ฮ่องสอน

จากอาชีพพ่อค้าที่เดินทางค้าขายไปตามที่ต่างๆจนมาค้นพบวิถีการดําเนินชีวิตที่เรียบง่ายในชนบทด้วยการเป็นหมอพื้นบ้าน ยึดหลักการแพทย์ทางเลือกวิถี ธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้สมุนไพร
จากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถินเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในชุมชน จนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งอําเภอ อาจารย์สมชัยเป็นคนจริงจังกับการทํางานโดยอยู่บนพื้นฐานของความเมตตา พร้อมทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยการเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอําเภอขุนยวม ทําหน้าทีถ่ายทอดองค์ความรู้หลากหลายด้าน ไม่เฉพาะเรื่องของการเกษตรที่ทํางาน เป็นภาคีร่วมกับโรงเรียนพุทธเกษตร จัดเป็นแหล่งสาธิต ทดลอง วิจัย
และเผยแพร่ มีแปลงเกษตรอินทรีย์ต่างๆ เน้นปัจจัยการผลิตในท้อง ถินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้อาจารย์ สมชัยยังเป็นวิทยากรสาธิตแนะนําหลักสูตรแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สนใจและหน่วยงานต่างๆ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
อําเภอขุนยวมมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ สามารถเดินทางไปเรียนรู้ได้ที่ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น อําเภอขุนยวม เป็นสถานทีบอกเล่าเรืองราวในอดีตและเก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาเกียวกับสงครามโลกครังที 2 โดยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องมือเครืองใช้ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่เคยใช้ในการทําสงคราม
ใกล้กันคือ วัดม่วยต่อเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และสวยงามอีกแห่งหนึงในอําเภอขุนยวม สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนีคือ เจดีย์รูปทรงแบบมอญ ล้อมรอบด้วยพระเจดีย์บริวาร มีเสาศาลาหลังเก่าสมัยสงครามโลกครังที่ 2 ซึ่งเคยใช้เป็นสถานพยาบาลทหารที่เจ็บป่วย
วัดต่อแพ ตามประวัติความเป็นมาเล่าว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นที่พักและเก็บรวบรวมไม้ซุงของนักต่อแพ ภายในมีวิหารที่สร้างอย่างวิจิตรงดงามและในศาลาการเปรียญก็มีผ้าม่านเก่าแก่อายุกว่า 150  ปีประดับด้วยลูกปัด มุกและทับทิมที่สวยงาม
ติดต่อ
128 หมู่ 1 บ้านหนองป่าก่อ ตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร. 086-9128611, 083-8600404
การเดินทาง
จากอําเภอขุนยวมใช้ทางหลวงหมายเลข 108 มุ่งหน้าสู่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ขับตรงไปเรื่อยๆ ผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาขุนยวมประมาณ 2 กิโลเมตร สังเกตป้ายศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอําเภอขุนยวม จากนั้นเลียวซ้ายเข้าซอยประมาณ 200 เมตร บ้านบ้านคุณสมชัยอยู่ทางด้านซ้ายมือ

Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณโกมล พานิชพันธ์ ผู้สืบสานผ้าโยราณเมืองลอง จ.แพร่

จากความชอบและการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอโบราณแห่งอําเภอลองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว

บ้านคุณนุสรา เคียงเกตุ ผู้เชี่ยวชาญผ้าทอล้านนา จ.เชียงใหม่

ถึงแม้คุณนุสรา เตียงเกตุ จะไม่ใช่คนพื้นถิ่นทางภาคเหนือโดยกําเนิต แต่ก็มีความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่นนี้อย่างลึกซึ่ง โดยเฉพาะเรื่องผ้าทอ

บ้านคุณอานนท์ ไชยรัตน์ นักอนุรักษ์กลองพื้นบ้านล้านนา จ.เชียงใหม่

ปราชญ์นักอนุรักษ์กลองพื้นบ้านล้านนาแห่งตําบล ฟ้าฮ่าม อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บ้านคุณบุญชอบ เอมอิ่ม นักพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ.สุโขทัย

ปราชญ์เกษตรกรแห่งตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพการเกษตร