Creative Tourism

บ้านคุณสมชัย แซ่ตั๊น แพทย์ทางเลือกตามแนววิถีธรรม จ.แม่ฮ่องสอน

จากอาชีพพ่อค้าที่เดินทางค้าขายไปตามที่ต่างๆจนมาค้นพบวิถีการดําเนินชีวิตที่เรียบง่ายในชนบทด้วยการเป็นหมอพื้นบ้าน ยึดหลักการแพทย์ทางเลือกวิถี ธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้สมุนไพร
จากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถินเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในชุมชน จนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งอําเภอ อาจารย์สมชัยเป็นคนจริงจังกับการทํางานโดยอยู่บนพื้นฐานของความเมตตา พร้อมทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยการเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอําเภอขุนยวม ทําหน้าทีถ่ายทอดองค์ความรู้หลากหลายด้าน ไม่เฉพาะเรื่องของการเกษตรที่ทํางาน เป็นภาคีร่วมกับโรงเรียนพุทธเกษตร จัดเป็นแหล่งสาธิต ทดลอง วิจัย
และเผยแพร่ มีแปลงเกษตรอินทรีย์ต่างๆ เน้นปัจจัยการผลิตในท้อง ถินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้อาจารย์ สมชัยยังเป็นวิทยากรสาธิตแนะนําหลักสูตรแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สนใจและหน่วยงานต่างๆ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
อําเภอขุนยวมมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ สามารถเดินทางไปเรียนรู้ได้ที่ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น อําเภอขุนยวม เป็นสถานทีบอกเล่าเรืองราวในอดีตและเก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาเกียวกับสงครามโลกครังที 2 โดยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องมือเครืองใช้ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่เคยใช้ในการทําสงคราม
ใกล้กันคือ วัดม่วยต่อเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และสวยงามอีกแห่งหนึงในอําเภอขุนยวม สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนีคือ เจดีย์รูปทรงแบบมอญ ล้อมรอบด้วยพระเจดีย์บริวาร มีเสาศาลาหลังเก่าสมัยสงครามโลกครังที่ 2 ซึ่งเคยใช้เป็นสถานพยาบาลทหารที่เจ็บป่วย
วัดต่อแพ ตามประวัติความเป็นมาเล่าว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นที่พักและเก็บรวบรวมไม้ซุงของนักต่อแพ ภายในมีวิหารที่สร้างอย่างวิจิตรงดงามและในศาลาการเปรียญก็มีผ้าม่านเก่าแก่อายุกว่า 150  ปีประดับด้วยลูกปัด มุกและทับทิมที่สวยงาม
ติดต่อ
128 หมู่ 1 บ้านหนองป่าก่อ ตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร. 086-9128611, 083-8600404
การเดินทาง
จากอําเภอขุนยวมใช้ทางหลวงหมายเลข 108 มุ่งหน้าสู่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ขับตรงไปเรื่อยๆ ผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาขุนยวมประมาณ 2 กิโลเมตร สังเกตป้ายศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอําเภอขุนยวม จากนั้นเลียวซ้ายเข้าซอยประมาณ 200 เมตร บ้านบ้านคุณสมชัยอยู่ทางด้านซ้ายมือ

Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณนุสรา เคียงเกตุ ผู้เชี่ยวชาญผ้าทอล้านนา จ.เชียงใหม่

ถึงแม้คุณนุสรา เตียงเกตุ จะไม่ใช่คนพื้นถิ่นทางภาคเหนือโดยกําเนิต แต่ก็มีความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่นนี้อย่างลึกซึ่ง โดยเฉพาะเรื่องผ้าทอ

บ้านคุณอานนท์ ไชยรัตน์ นักอนุรักษ์กลองพื้นบ้านล้านนา จ.เชียงใหม่

ปราชญ์นักอนุรักษ์กลองพื้นบ้านล้านนาแห่งตําบล ฟ้าฮ่าม อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บ้านคุณโกมล พานิชพันธ์ ผู้สืบสานผ้าโยราณเมืองลอง จ.แพร่

จากความชอบและการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอโบราณแห่งอําเภอลองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว

บ้านคุณไวพจน์ เพ็งเปิ้น ช่างตีดาบเหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์

ดาบเหล็กน้ําพีแห่งตําบลน้ําพี้ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงเป็นศัสตราวุธแห่งศรัทธาที่ปราชญ์