Creative Tourism

บ้านคุณราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินหมอลำ จ.ขอนแก่น

ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร หรือหมอลําราตรีศรีวิไลที่ลูกศิษย์ต่างเรียกขานกันว่าแม่ครูราตรีศรีวิไล หมอลําระดับปริญญาเอกที่มีความ สามารถในการลําและประพันธ์กลอนลําที่ได้รับรางวัลมากมาย อีกทั้งยังถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้สู่ลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น จนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์อีกท่านหนึ่งของ อําเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จากประสบการณ์ที่มีอยู่มากมาย ครูราตรีศรีวิไลหมอลําผู้ที่รักในศิลปะพื้นบ้านอีสานที่มีความพร้อมกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้ที่มีอยู่ให้กับทุกคน โดยเปิดบ้านให้เป็นศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้าน(หมอลํา) แม่ครูราตรีศรีวิไล ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญของท้องถิ่นที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสานได้อย่างดีมีคุณภาพ
ทุกวันนี้แม่ครูราตรีศรีวิไลมีลูกศิษย์มากหน้าหลายตา บางคนประสบความสําเร็จมีชีอเสียง บางคนได้สืบสานงานโดยนําความรู้ไปถ่ายทอดต่อ นําความภาคภูมิใจมาสู่แม่ครูราตรีศรีวิไล รวมทั้งการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องการลําและ การประพันธ์กลอนลําตามสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดทําโครงการศิลปวัฒนธรรมสอนหมอลําเพื่อสร้างสรรค์สังคม เป็นผู้ นํากลอนลําช่วยเหลือทางราชการรณรงค์โครงการต่างๆ ด้วยดีเสมอมา นับเป็นผู้ที่ใช้ความสามารถพิเศษทางด้านภาษา ในทางสร้างสรรค์แก่สังคมตลอดมาจนได้รับรางวัลมากมาย

แหล่งท่องเทียวใกล้เคียง
จากบ้านครูราตรีศรีวิไลที่อยู่ไม่ไกลตัวอําเภอเมืองขอนแก่นเท่าใดนัก เราสามารถเดินทางไปชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น สถานที่จัดแสดงเรืองราวท้องถิ่นอีสานเหนือด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพืนบ้านและชาติพันธุ์วิทยา โดยแบ่ง เป็นยุคสมัยต่าง ๆ
บึงแก่นนคร จุดโดดเด่น ใจกลางเมือง ลักษณะเป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนือที่ราว 600 ไร่ เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าเพียเมืองแพนผู้ก่อตังเมืองขอนแก่นและเป็น สถานทีพักผ่อนหย่อนใจของชาวขอนแก่นด้วย
วัดทุ่งเศรษฐี โดดเด่นสะดุดตาด้วยพระมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุตั้งอยู่กลางสระนํ้าท่ามกลางบรรยากาศสงบร่มรื่น
ติดต่อ
41/60 ซอยมิตรภาพ 11 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 081-8715868, 058-3253070
เว็บไซต์ : www.ratreesrivilai.com
Facebook : ราตรี ศรีวิไล
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107  แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงอำเภอ เมืองขอนแก่น เข้าซอยมิตรภาพ 11 ประมาณ 300 เมตร

Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น ครูสมคิดผู้มากด้วยประสบการณ์และทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดย ตลอด จนได้รับรางวัลมากมาย

บ้านคุณทองใบ บุญแน่น ปราชญ์แห่งศาสตร์ด้านการถักทอ จ.หนองบัวลำภู

บ้านโนนสว่างในเขตอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความโดดเด่นและมีปราชญ์ชาวบ้านอย่างคุณทองใบ บุญแน่น หรือครูโมก ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญด้านการทอผ้าแบบประยุกต์ คือ ผ้าขิดหน้าปักที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองด้านและย้อมสีผ้าด้วยการหมักโคลนจากปลักควาย ซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นที ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแห่งบ้านโนนสว่าง

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น

บ้านคุณเมี้ยน สิงห์ทะเล ศิลปินนักปั้นดินแห่งด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

ด่านเกวียนเป็นแหล่งรวมเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยฝีมือของช่างปั้นดินมือ อาชีพที่มีการสืบสานมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีชื่อเสียงอย่าง คุณเมื้ยน สิงห์ทะเล หรือลุงเมื้ยน หรือผู้ใหญ่ เมื้ยน ศิลปินช่างปั้นดินที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี และได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง