Creative Tourism

บ้านคุณราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินหมอลำ จ.ขอนแก่น

ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร หรือหมอลําราตรีศรีวิไลที่ลูกศิษย์ต่างเรียกขานกันว่าแม่ครูราตรีศรีวิไล หมอลําระดับปริญญาเอกที่มีความ สามารถในการลําและประพันธ์กลอนลําที่ได้รับรางวัลมากมาย อีกทั้งยังถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้สู่ลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น จนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์อีกท่านหนึ่งของ อําเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จากประสบการณ์ที่มีอยู่มากมาย ครูราตรีศรีวิไลหมอลําผู้ที่รักในศิลปะพื้นบ้านอีสานที่มีความพร้อมกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้ที่มีอยู่ให้กับทุกคน โดยเปิดบ้านให้เป็นศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้าน(หมอลํา) แม่ครูราตรีศรีวิไล ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญของท้องถิ่นที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสานได้อย่างดีมีคุณภาพ
ทุกวันนี้แม่ครูราตรีศรีวิไลมีลูกศิษย์มากหน้าหลายตา บางคนประสบความสําเร็จมีชีอเสียง บางคนได้สืบสานงานโดยนําความรู้ไปถ่ายทอดต่อ นําความภาคภูมิใจมาสู่แม่ครูราตรีศรีวิไล รวมทั้งการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องการลําและ การประพันธ์กลอนลําตามสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดทําโครงการศิลปวัฒนธรรมสอนหมอลําเพื่อสร้างสรรค์สังคม เป็นผู้ นํากลอนลําช่วยเหลือทางราชการรณรงค์โครงการต่างๆ ด้วยดีเสมอมา นับเป็นผู้ที่ใช้ความสามารถพิเศษทางด้านภาษา ในทางสร้างสรรค์แก่สังคมตลอดมาจนได้รับรางวัลมากมาย

แหล่งท่องเทียวใกล้เคียง
จากบ้านครูราตรีศรีวิไลที่อยู่ไม่ไกลตัวอําเภอเมืองขอนแก่นเท่าใดนัก เราสามารถเดินทางไปชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น สถานที่จัดแสดงเรืองราวท้องถิ่นอีสานเหนือด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพืนบ้านและชาติพันธุ์วิทยา โดยแบ่ง เป็นยุคสมัยต่าง ๆ
บึงแก่นนคร จุดโดดเด่น ใจกลางเมือง ลักษณะเป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนือที่ราว 600 ไร่ เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าเพียเมืองแพนผู้ก่อตังเมืองขอนแก่นและเป็น สถานทีพักผ่อนหย่อนใจของชาวขอนแก่นด้วย
วัดทุ่งเศรษฐี โดดเด่นสะดุดตาด้วยพระมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุตั้งอยู่กลางสระนํ้าท่ามกลางบรรยากาศสงบร่มรื่น
ติดต่อ
41/60 ซอยมิตรภาพ 11 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 081-8715868, 058-3253070
เว็บไซต์ : www.ratreesrivilai.com
Facebook : ราตรี ศรีวิไล
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107  แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงอำเภอ เมืองขอนแก่น เข้าซอยมิตรภาพ 11 ประมาณ 300 เมตร

Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น ครูสมคิดผู้มากด้วยประสบการณ์และทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดย ตลอด จนได้รับรางวัลมากมาย

บ้านคุณเมี้ยน สิงห์ทะเล ศิลปินนักปั้นดินแห่งด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

ด่านเกวียนเป็นแหล่งรวมเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยฝีมือของช่างปั้นดินมือ อาชีพที่มีการสืบสานมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีชื่อเสียงอย่าง คุณเมื้ยน สิงห์ทะเล หรือลุงเมื้ยน หรือผู้ใหญ่ เมื้ยน ศิลปินช่างปั้นดินที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี และได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

บ้านคุณพรศักดิ์ ชาสงวน คนทำแคนแห่งบ้านท่าเรือ จ.นครพนม

คุณพรศักดิ์ ชาสงวน ผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้าน งานศิลปะ โดยเฉพาะการสืบทอดงานฝีมือด้านการทํา แคน พิณ โหวด จากบรรพบุรุษแห่งบ้านท่าเรือ อําเภอ นาหว้า จังหวัดนครพนม จนมีความชํานาญได้รับการ ยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ทําคุณประโยชน์เพื่อ สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและ ผู้ที่สนใจ ด้วยประสบการณ์จากการทำ

บ้านคุณไกร ชมน้อย ศิลปินแห่งวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ในเขตอําเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศเย็นสบายแล้ว ยังเป็น ถิ่นพำนักอาศัยของเกษตรกรคนเก่งอารมณ์ดี นามว่า คุณไกร ชมน้อย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลุงไกร ศิลปินผู้มีหลัก การทํางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นต้นแบบการปลูกผักสลัตปลอดสารพิษแห่งวังน้าเขียว