Creative Tourism

บ้านคุณพรศักดิ์ ชาสงวน คนทำแคนแห่งบ้านท่าเรือ จ.นครพนม

คุณพรศักดิ์ ชาสงวน ผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้าน งานศิลปะ โดยเฉพาะการสืบทอดงานฝีมือด้านการทํา แคน พิณ โหวด จากบรรพบุรุษแห่งบ้านท่าเรือ อําเภอ นาหว้า จังหวัดนครพนม จนมีความชํานาญได้รับการ ยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ทําคุณประโยชน์เพื่อ สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและ ผู้ที่สนใจ
ด้วยประสบการณ์จากการทำ แคนและเครื่องดนตรีอีสานหลายประเภท คุณพรศักดิ์เปิดบ้านเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาแห่งเสียงดนตรีและการประดิษฐ์เครืองดนตรีอีสานทีทรงคุณค่าให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ และศึกษาทังการทําแคน เป่าแคน และร้องเพลงที่ได้ทั้งความเพลิดเพลิน และความสนุกสนาน อีกทังยังเป็นการรักษาองค์ความรู้เหล่านี้ให้คงอยู่
คู่บ้านท่าเรือสืบไป

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สามารถเที่ยวชมกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ เป็นแหล่งทอผ้าไหมในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ใกล้กันมี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าเรือ ที่อยู่ภายในบริเวณวัดศรีโพธิ์ชัย เป็นแหล่งข้อมูลและจัดนิทรรศการแสดงเกียวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหมู่บ้านท่าเรือ
หนองบัวแดง แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ห้วยกอก” ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมดอกบัวในหนองน้ำนีจะบานเต็มพื้นที่ เป็นภาพที่สวยงามน่าชม
วัดธาตุประสิทธิ์ อยู่เลยไปไม่ไกล ที่นี่มีพระธาตุที่สวยงามโดดเด่น ลักษณะขององค์พระธาตุจําลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นพระธาตุประจําวันเกิดสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี
ติดต่อ
37/33 บ้านท่าเรือ หมู่ 2 ตําบลท่าเรือ อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทร. 086-2380567, 0930934047
Facebook : ช่างแคนพรศักดิ์ การดนตรี
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมาจนถึงอําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 23 ไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข  213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์จนถึงจังหวัดสกลนคร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 22 ต่อไปจนถึงจังหวัดนครพนม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 2185 (นครพนม-นาหว้า) ออกจากอําเภอนาหว้าระยะทาง 2 กิโลเมตรถึงแยกบ้านตาล เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านท่าเรืออีกประมาณ 5 กิโลเมตรTell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น

บ้านคุณราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินหมอลำ จ.ขอนแก่น

ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร หรือหมอลําราตรีศรีวิไลที่ลูกศิษย์ต่างเรียกขานกันว่าแม่ครูราตรีศรีวิไล หมอลําระดับปริญญาเอกที่มีความ สามารถในการลําและประพันธ์กลอนลําที่ได้รับรางวัลมากมาย อีกทั้งยังถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้สู่ลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น จนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์อีกท่านหนึ่งของ อําเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บ้านคุณเมี้ยน สิงห์ทะเล ศิลปินนักปั้นดินแห่งด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

ด่านเกวียนเป็นแหล่งรวมเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยฝีมือของช่างปั้นดินมือ อาชีพที่มีการสืบสานมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีชื่อเสียงอย่าง คุณเมื้ยน สิงห์ทะเล หรือลุงเมื้ยน หรือผู้ใหญ่ เมื้ยน ศิลปินช่างปั้นดินที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี และได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น ครูสมคิดผู้มากด้วยประสบการณ์และทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดย ตลอด จนได้รับรางวัลมากมาย