Creative Tourism

บ้านคุณไกร ชมน้อย ศิลปินแห่งวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ในเขตอําเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศเย็นสบายแล้ว ยังเป็น ถิ่นพำนักอาศัยของเกษตรกรคนเก่งอารมณ์ดี นามว่า คุณไกร ชมน้อย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลุงไกร ศิลปินผู้มีหลัก การทํางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นต้นแบบการปลูกผักสลัตปลอดสารพิษแห่งวังน้าเขียว เกษตรกรมาดศิลปินที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย อารมณ์ดี มีความมุงมนจริงจัง พลิกผันชีวิตจากอดีตช่างเทคนิคเครื่องยนต์ทีเคยเดินทางไปทํางานในต่างแดนหลายต่อหลายประเทศ กลับมาพัฒนาผืนแผ่นดินด้วยวิธีคิดแบบการจัดการอย่างยังยืนกับอาชีพเกษตรกร
ด้วยประสบการณ์จากการทําการเกษตรปลอดสารพิษของลุงไกรที่นอกจากจะถ่ายทอดวิธีการต่างๆ ให้กับลูกหลานเพื่อสืบทอด เจตนารมณ์แล้ว ลุงไกรยังให้ความรู้ คําแนะนําและความช่วยเหลือ เพีอนๆ เกษตรกรทีสนใจการปลูกผักปลอดสารพิษด้วยเช่นกัน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา รวมไปถึงวิธีการแก้ไขของการทําเกษตร เพราะไม่ใช่แค่ปลูกผักเป็น แต่ต้องเข้าใจธรรมชาติของผักและปัจจัย แวดล้อมต่างๆ ด้วย สวนลุงไกรได้รับการสนับสนุนจากกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนของ ตำบลไทยสามัคคีในเขตอําเภอวังน้าเขียว เปิดโอกาสให้เกษตรกรในพืนที่เข้ามาจําหน่ายผลิตผลต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถดึงดูดนักท่องเทียวให้เข้ามาอุดหนุนสินค้าต่างๆ เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สวนลุงไกรตั้งอยู่ในพื้นที่วังน้ําเขียว ดินแดนที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพสวยงามตามธรรมชาติของขุนเขาและป่าไม้อากาศเย็นสบายตลอดปี มาถึงทีนีแล้วอย่าลืมแวะชม ผาเก็บตะวัน จุดชมทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าทีสวยงามแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
สนุกสนานไปกับกิจกรรมปลูกป่าด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์ไม้จากหนังสตี้ก
จากนั้นไปวังน้ำเขียวฟาร์ม (Mister Mushroom) ฟาร์มเห็ดขนาดใหญ่ที่ปลูกเห็ดหลากหลายพันธุ์ เช่น เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดโคนญี่ปุ่น พร้อมเลือกชม ซิม ช็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดเหล่านี้ได้
ติดต่อ
111  หมู่ 2 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังนําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 081-2746961, 086-2595755, 081-9559461
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางองครักษ์-นครนายก-ปราจีนบุรี ถึงสีแยกกบินทร์บุรี เลียวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 304  กบินทร์บุรี-ปักธงชัย เข้าหมู่บ้านไทยสามัคคี ตรงเข้าไปตามเส้นทางสู่ ผาเก็บตะวัน ขับตรงไปเรื่อยๆ จะสังเกตเห็นป้ายสวนลุงไกร เลียวซ้ายประมาณ 300 เมตร แล้วเลียวขวาเข้าสวนลุงไกร

Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณทองใบ บุญแน่น ปราชญ์แห่งศาสตร์ด้านการถักทอ จ.หนองบัวลำภู

บ้านโนนสว่างในเขตอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความโดดเด่นและมีปราชญ์ชาวบ้านอย่างคุณทองใบ บุญแน่น หรือครูโมก ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญด้านการทอผ้าแบบประยุกต์ คือ ผ้าขิดหน้าปักที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองด้านและย้อมสีผ้าด้วยการหมักโคลนจากปลักควาย ซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นที ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแห่งบ้านโนนสว่าง

บ้านคุณราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินหมอลำ จ.ขอนแก่น

ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร หรือหมอลําราตรีศรีวิไลที่ลูกศิษย์ต่างเรียกขานกันว่าแม่ครูราตรีศรีวิไล หมอลําระดับปริญญาเอกที่มีความ สามารถในการลําและประพันธ์กลอนลําที่ได้รับรางวัลมากมาย อีกทั้งยังถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้สู่ลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น จนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์อีกท่านหนึ่งของ อําเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น ครูสมคิดผู้มากด้วยประสบการณ์และทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดย ตลอด จนได้รับรางวัลมากมาย

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น