Creative Tourism

บ้านคุณเมี้ยน สิงห์ทะเล ศิลปินนักปั้นดินแห่งด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

ด่านเกวียนเป็นแหล่งรวมเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยฝีมือของช่างปั้นดินมือ อาชีพที่มีการสืบสานมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีชื่อเสียงอย่าง คุณเมื้ยน สิงห์ทะเล หรือลุงเมื้ยน หรือผู้ใหญ่ เมื้ยน ศิลปินช่างปั้นดินที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี และได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
ลุงเมียนนอกจากจะถ่ายทอดและแนะแนวทางวิธีการต่างๆ ให้ลูกหลานเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แล้ว ยังเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา และผู้ทีสนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้เกียวกับการปั้นดินอีกทั้งยังคงรักษาวิธีการทําเครื่องปันดินเผาตามแบบอย่างบรรพบุรุษ เพื่อสืบสานเอกลักษณ์และศิลปะการปันที่มีมาแต่ โบราณ สร้างสรรค์เป็นงานปันดินให้เกิดคุณค่าจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมท้องถินที่สามารถส่งออกไปขายได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ สร้างชื่อเสียงให้ด่านเกวียนเป็นที รู้จักโดยทั่วไป

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
แวะชมอาณาจักรเครื่องปันดินเผาด่านเกวียน แหล่งรวบรวมงานศิลปหัตถกรรมของด่านเกวียนไว้ให้นักท่องเทียวได้เลือกซื้อเช่น โอ่ง อ่างบัว ครก แจกัน กระถาง ตุ๊กตา เป็นต้น
จากนั้นแวะไปชม ปรางค์พะโค โบราณสถานขนาดเล็กทีก่อด้วยอิฐและหินทราย ประกอบด้วยศาสนสถานทรงปราสาทจํานวน ๓ หลัง ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียง ๒ หลัง สันนิษฐานว่าปรางค์พะโคเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นตามแบบศิลปะเขมรโบราณ
ติดต่อ
104 หมู่ 7 บ้านด่านชัย จากกรุงเทพฯ ตําบลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 087-2546791, 087-9594011
การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ที่จังหวัดสระบุรี ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา และจากตัวเมืองนครราชสีมาไปตามทางหลวงหมายเลข 224  ประมาณ 15 กิโลเมตรถึงหมู่บ้านด่านเกวียน

Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณทองใบ บุญแน่น ปราชญ์แห่งศาสตร์ด้านการถักทอ จ.หนองบัวลำภู

บ้านโนนสว่างในเขตอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความโดดเด่นและมีปราชญ์ชาวบ้านอย่างคุณทองใบ บุญแน่น หรือครูโมก ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญด้านการทอผ้าแบบประยุกต์ คือ ผ้าขิดหน้าปักที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองด้านและย้อมสีผ้าด้วยการหมักโคลนจากปลักควาย ซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นที ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแห่งบ้านโนนสว่าง

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น ครูสมคิดผู้มากด้วยประสบการณ์และทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดย ตลอด จนได้รับรางวัลมากมาย

บ้านคุณพรศักดิ์ ชาสงวน คนทำแคนแห่งบ้านท่าเรือ จ.นครพนม

คุณพรศักดิ์ ชาสงวน ผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้าน งานศิลปะ โดยเฉพาะการสืบทอดงานฝีมือด้านการทํา แคน พิณ โหวด จากบรรพบุรุษแห่งบ้านท่าเรือ อําเภอ นาหว้า จังหวัดนครพนม จนมีความชํานาญได้รับการ ยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ทําคุณประโยชน์เพื่อ สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและ ผู้ที่สนใจ ด้วยประสบการณ์จากการทำ

บ้านคุณไกร ชมน้อย ศิลปินแห่งวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ในเขตอําเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศเย็นสบายแล้ว ยังเป็น ถิ่นพำนักอาศัยของเกษตรกรคนเก่งอารมณ์ดี นามว่า คุณไกร ชมน้อย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลุงไกร ศิลปินผู้มีหลัก การทํางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นต้นแบบการปลูกผักสลัตปลอดสารพิษแห่งวังน้าเขียว