Creative Tourism

บ้านคุณทองใบ บุญแน่น ปราชญ์แห่งศาสตร์ด้านการถักทอ จ.หนองบัวลำภู

บ้านโนนสว่างในเขตอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความโดดเด่นและมีปราชญ์ชาวบ้านอย่างคุณทองใบ บุญแน่น หรือครูโมก ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญด้านการทอผ้าแบบประยุกต์ คือ ผ้าขิดหน้าปักที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองด้านและย้อมสีผ้าด้วยการหมักโคลนจากปลักควาย ซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นที ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแห่งบ้านโนนสว่าง
ครูโมกมีโอกาสเดินทางไปดูงานทั่งในประเทศ และต่างประเทศ ได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้กับลูกหลานเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ไม่ให้สูญหายพร้อมกับเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อสอน งานให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและฝึกอาชีพ อีกทั้งยังได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองโดยรวบรวมแม่บ้านที่ว่างจากการทํานามาร่วมงานกัน มีการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งสมาชิกจะแบ่งงานกันทําตามความถนัดเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์และมีรายได้เสริมสู่ครอบครัว เป็นการสืบสานงานศิลป์ด้านการถักทอผ้าพื้นเมืองเหล่านี ให้คงอยู่ต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
ขับรถจากบ้านคุณทองใบ ไปประมาณครึ่งชั่วโมง จะพบกับ จุดชมวิวช่องเขาขาด ณ ที่นี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของเขื่อนอุบลรัตน์จากมุมสูงช่วงสันเขา ภูพานคํา โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์กําลังจะลาลับขอบฟ้า เป็นภาพที่ประทับใจยิ่ง
พิพิธภัณฑ์บ้านกุดกวางสร้อย สถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ ภาชนะเครืองปั้นดินเผา โครงกระดูกมนุษย์ และเครืองประดับ อีกทั้งที่นี่ยัง เป็นแหล่งท่องเทียวทีปราชญ์ท่านนี้ได้รับแรงบันดาลใจนํามาคิดค้นลวดลายในการทอผ้าอีกด้วย
ติดต่อ
116 บ้านโนนสว่าง หมู่ 3 ตําบลโนนเมือง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
โทร. 085-7436684
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีบริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ฝ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น เลียวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2109 (นํ้าพอง-เขื่อนอุบลรัตน์) เข้าสู่อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู จากอําเภอโนนสัง ไปยังบ้านโนนสว่างราว 18 กิโลเมตรTell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น ครูสมคิดผู้มากด้วยประสบการณ์และทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดย ตลอด จนได้รับรางวัลมากมาย

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น

บ้านคุณราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินหมอลำ จ.ขอนแก่น

ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร หรือหมอลําราตรีศรีวิไลที่ลูกศิษย์ต่างเรียกขานกันว่าแม่ครูราตรีศรีวิไล หมอลําระดับปริญญาเอกที่มีความ สามารถในการลําและประพันธ์กลอนลําที่ได้รับรางวัลมากมาย อีกทั้งยังถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้สู่ลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น จนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์อีกท่านหนึ่งของ อําเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บ้านคุณเมี้ยน สิงห์ทะเล ศิลปินนักปั้นดินแห่งด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

ด่านเกวียนเป็นแหล่งรวมเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยฝีมือของช่างปั้นดินมือ อาชีพที่มีการสืบสานมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีชื่อเสียงอย่าง คุณเมื้ยน สิงห์ทะเล หรือลุงเมื้ยน หรือผู้ใหญ่ เมื้ยน ศิลปินช่างปั้นดินที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี และได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง