Creative Tourism

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น
ครูสมคิดผู้มากด้วยประสบการณ์และทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดย ตลอด จนได้รับรางวัลมากมาย มีความตั้งใจกับการปลูกฝังเยาวชนและคน รุ่นใหม่ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมดังเดิมไว้ เปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ทีสนใจเข้ามาชมและเรียนรู้การทําเทียนพรรษาเพื่อให้เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน และสามารถเป็นช่างทําต้นเทียนพรรษาได้ต่อไปในอนาคต อีกทั่งครูสมคิดยังเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาค เอกชนและกลุ่มช่างพื้นบ้านด้วย

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หากอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของชาวอุบลฯ ก็ต้องแวะไปที พิพิธภัณสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เป็นศูนย์ศึกษา
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดแสดงนิทรรศการที่มุ่งเน้นเรื่องราวด้านต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์โบราณคดี วัฒนธรรมพืนบ้าน และชาติพันธุ์วิทยา
วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่โดดเด่นด้วยหอพระไตรปิฎกที่สร้างด้วยไม้ ยกพื้นสูงตั้งอยู่กลางสระน้ำ จัดได้ว่ามีความสวยงามและสมบูรณ์มากทีสุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน
วัดศรีประดู่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านครูสมคิด มีพระอุโบสถและศาลาการเปรียญเป็นหลังเดียวกัน ภายในสวยงาม
ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ฝีมือช่างชาวอุบลฯ ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จําลอง
และยังมีพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาวัดศรีประดู่จัดแสดงต้นเทียนพรรษาที่ส่งเข้าประกวดไว้ให้ผู้สนใจได้เข้าชมด้วย
ติดต่อ
6 ถนนสรรรพสิทธิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 081-0695159
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ไปจนถึงอุบลราชธานี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้วิ่งเข้าถนนอุปราช ผ่านแยกกองบิน 21 ตรงไป แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสรรพสิทธิ์ ตรงไปจนสุดทาง จะพบทางเข้าวัดศรีประดู่ บ้านของครูสมคิดอยู่ตรงกันข้ามกับวัดนี้


Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินหมอลำ จ.ขอนแก่น

ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร หรือหมอลําราตรีศรีวิไลที่ลูกศิษย์ต่างเรียกขานกันว่าแม่ครูราตรีศรีวิไล หมอลําระดับปริญญาเอกที่มีความ สามารถในการลําและประพันธ์กลอนลําที่ได้รับรางวัลมากมาย อีกทั้งยังถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้สู่ลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น จนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์อีกท่านหนึ่งของ อําเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บ้านคุณทองใบ บุญแน่น ปราชญ์แห่งศาสตร์ด้านการถักทอ จ.หนองบัวลำภู

บ้านโนนสว่างในเขตอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความโดดเด่นและมีปราชญ์ชาวบ้านอย่างคุณทองใบ บุญแน่น หรือครูโมก ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญด้านการทอผ้าแบบประยุกต์ คือ ผ้าขิดหน้าปักที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองด้านและย้อมสีผ้าด้วยการหมักโคลนจากปลักควาย ซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นที ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแห่งบ้านโนนสว่าง

บ้านคุณเมี้ยน สิงห์ทะเล ศิลปินนักปั้นดินแห่งด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

ด่านเกวียนเป็นแหล่งรวมเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยฝีมือของช่างปั้นดินมือ อาชีพที่มีการสืบสานมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีชื่อเสียงอย่าง คุณเมื้ยน สิงห์ทะเล หรือลุงเมื้ยน หรือผู้ใหญ่ เมื้ยน ศิลปินช่างปั้นดินที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี และได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

บ้านคุณพรศักดิ์ ชาสงวน คนทำแคนแห่งบ้านท่าเรือ จ.นครพนม

คุณพรศักดิ์ ชาสงวน ผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้าน งานศิลปะ โดยเฉพาะการสืบทอดงานฝีมือด้านการทํา แคน พิณ โหวด จากบรรพบุรุษแห่งบ้านท่าเรือ อําเภอ นาหว้า จังหวัดนครพนม จนมีความชํานาญได้รับการ ยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ทําคุณประโยชน์เพื่อ สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและ ผู้ที่สนใจ ด้วยประสบการณ์จากการทำ