Creative Tourism

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น
ครูสมคิดผู้มากด้วยประสบการณ์และทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดย ตลอด จนได้รับรางวัลมากมาย มีความตั้งใจกับการปลูกฝังเยาวชนและคน รุ่นใหม่ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมดังเดิมไว้ เปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ทีสนใจเข้ามาชมและเรียนรู้การทําเทียนพรรษาเพื่อให้เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน และสามารถเป็นช่างทําต้นเทียนพรรษาได้ต่อไปในอนาคต อีกทั่งครูสมคิดยังเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาค เอกชนและกลุ่มช่างพื้นบ้านด้วย

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หากอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของชาวอุบลฯ ก็ต้องแวะไปที พิพิธภัณสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เป็นศูนย์ศึกษา
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดแสดงนิทรรศการที่มุ่งเน้นเรื่องราวด้านต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์โบราณคดี วัฒนธรรมพืนบ้าน และชาติพันธุ์วิทยา
วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่โดดเด่นด้วยหอพระไตรปิฎกที่สร้างด้วยไม้ ยกพื้นสูงตั้งอยู่กลางสระน้ำ จัดได้ว่ามีความสวยงามและสมบูรณ์มากทีสุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน
วัดศรีประดู่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านครูสมคิด มีพระอุโบสถและศาลาการเปรียญเป็นหลังเดียวกัน ภายในสวยงาม
ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ฝีมือช่างชาวอุบลฯ ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จําลอง
และยังมีพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาวัดศรีประดู่จัดแสดงต้นเทียนพรรษาที่ส่งเข้าประกวดไว้ให้ผู้สนใจได้เข้าชมด้วย
ติดต่อ
6 ถนนสรรรพสิทธิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 081-0695159
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ไปจนถึงอุบลราชธานี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้วิ่งเข้าถนนอุปราช ผ่านแยกกองบิน 21 ตรงไป แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสรรพสิทธิ์ ตรงไปจนสุดทาง จะพบทางเข้าวัดศรีประดู่ บ้านของครูสมคิดอยู่ตรงกันข้ามกับวัดนี้


Tell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินหมอลำ จ.ขอนแก่น

ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร หรือหมอลําราตรีศรีวิไลที่ลูกศิษย์ต่างเรียกขานกันว่าแม่ครูราตรีศรีวิไล หมอลําระดับปริญญาเอกที่มีความ สามารถในการลําและประพันธ์กลอนลําที่ได้รับรางวัลมากมาย อีกทั้งยังถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้สู่ลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น จนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์อีกท่านหนึ่งของ อําเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บ้านคุณไกร ชมน้อย ศิลปินแห่งวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ในเขตอําเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศเย็นสบายแล้ว ยังเป็น ถิ่นพำนักอาศัยของเกษตรกรคนเก่งอารมณ์ดี นามว่า คุณไกร ชมน้อย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลุงไกร ศิลปินผู้มีหลัก การทํางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นต้นแบบการปลูกผักสลัตปลอดสารพิษแห่งวังน้าเขียว

บ้านคุณเมี้ยน สิงห์ทะเล ศิลปินนักปั้นดินแห่งด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

ด่านเกวียนเป็นแหล่งรวมเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยฝีมือของช่างปั้นดินมือ อาชีพที่มีการสืบสานมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีชื่อเสียงอย่าง คุณเมื้ยน สิงห์ทะเล หรือลุงเมื้ยน หรือผู้ใหญ่ เมื้ยน ศิลปินช่างปั้นดินที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี และได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

บ้านคุณสมคิด สอนอาจ คนทำเทียนแห่งเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

คุณสมคิด สอนอาจ หรือครูสมคิด ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาไทยแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการทําต้นเทียน พรรษามากว่า 50 ปี และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่น