Creative Tourism

บ้านคุณยุธศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ศิลปินผู้ประดิษฐ์หัวโขน จ.สมุทรสงคราม

ศิลปินผู้มีความหลงใหลในความงามของศิลปะไทยและมี ความสามารถด้านการประดิษฐ์หัวโขนจากการเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยฝีมืออันประณีตและมากด้วยประสบการณ์ จึงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้รับ การยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในตําบล ปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
คุณยุธศักดิ์อุทิศตนเพื่อส่วนรวม เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาจากสถาบัน
ต่างๆ และเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ในนามบ้านโขน ภูเตศวรให้คนทีสนใจมาศึกษาการประดิษฐ์หัวโขน สิ่งทีสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณยุธศักดิ์คือผลงานที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับห้าดาว ได้ทําหัวโขนเป็นหนึง ในของที่ระลึกให้กับคณะผู้ติดตามที่มาประชุมงานความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปก (ASIA PACIFIC Economic Cooperation: APEC) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและได้รับเชิญจากการท่องเทียวแห่งประเทศไทยให้ไปเผยแพร่งานศิลปะประดิษฐ์หัวโขนที่ต่างประเทศ  เช่น บราซิล แอฟริกาใต้ เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
มาถึงถิ่นอัมพวาก็ต้องไม่พลาดไปเทียวแหล่งท่องเทียวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งคงไว้ด้วยวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตชุมชนของชาวอัมพวาที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งคลองอัมพวา
ตลาดนํ้ายามเย็นทีจําหน่ายสินค้าและอาหารในช่วงบ่ายถึงคําของวันเสาร์และอาทิตย์
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรืออุทยาน ร.2 มีเนือที่ 11 ไร่ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยแบ่งออก เป็นส่วนต่าง ๆ จัดแสดงศิลปะวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที 2
นอกจากนี้ยังมีหอกลางประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 มีโรงละครกลางแจ้งและสวนพฤกษชาติเป็นสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี นานาชนิด
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทีทรงมีพระราชดําริให้ สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนานําที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายมาดําเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวาเพื่อ สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน และอนุรักษ์วิถี การดําเนินชีวิตของชาวอัมพวาโดยมีพืนที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ร้านค้าชุมชน ร้านชานชาลาและห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์
ติดต่อ
74 หมู่ 1 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. 081-7754118, 0860369701
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) มุ่งสู่จังหวัด สมุทรสงคราม และจากอําเภอเมืองสมุทรสงครามไปตามทางหลวงหมายเลข 325 จากนั้นเลียวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3093 ประมาณ 9 กิโลเมตร แล้วเลียวขวาราว 60 เมตร บ้านบ้านคุณยุธศักดิ์ จะอยู่ทางด้านซ้ายมือTell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณสมทรง แสงตะวัน นักเกษตรอินทรีย์แห่งบ้านทองพลับ จ.สมุทรสงคราม

เกษตรกรท่านนี้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพลิกฟื้นส้มโอ พันธุ์ขาวใหญ่ให้เป็นผลผลิตที่โดดเด่น

บ้านคุณถนอม คงยิ้มละไม ผู้สืบทอดวัฒนธรรมไทยทรงดำ จ.เพชรบุรี

ปราชญ์ไทยทรงดําแห่งอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย

บ้านคุณกัญญา ทิพโยสถ ปราชญ์แห่งตระกูลต้นกำเนิดละครชาตรี จ.กรุงเทพมหานคร

คุณกัญญา ทิพโยสถ เป็นศิลปินที่ยึดอาชีพการแสดงละครชาตรีมาตั้งแต่วัยเยาว์ตามแบบอย่างบรรพบุรุษ

บ้านคุณทวี เกษางาม ศิลปินจิตรกรสีน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศิลปินผู้มาพร้อมกับโอกาสที่ทําให้ได้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะอย่างจริงจังกับแนวความคิดแบบไร้กรอบ