Creative Tourism

บ้านคุณยุธศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ศิลปินผู้ประดิษฐ์หัวโขน จ.สมุทรสงคราม

ศิลปินผู้มีความหลงใหลในความงามของศิลปะไทยและมี ความสามารถด้านการประดิษฐ์หัวโขนจากการเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยฝีมืออันประณีตและมากด้วยประสบการณ์ จึงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้รับ การยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในตําบล ปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
คุณยุธศักดิ์อุทิศตนเพื่อส่วนรวม เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาจากสถาบัน
ต่างๆ และเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ในนามบ้านโขน ภูเตศวรให้คนทีสนใจมาศึกษาการประดิษฐ์หัวโขน สิ่งทีสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณยุธศักดิ์คือผลงานที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับห้าดาว ได้ทําหัวโขนเป็นหนึง ในของที่ระลึกให้กับคณะผู้ติดตามที่มาประชุมงานความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปก (ASIA PACIFIC Economic Cooperation: APEC) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและได้รับเชิญจากการท่องเทียวแห่งประเทศไทยให้ไปเผยแพร่งานศิลปะประดิษฐ์หัวโขนที่ต่างประเทศ  เช่น บราซิล แอฟริกาใต้ เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
มาถึงถิ่นอัมพวาก็ต้องไม่พลาดไปเทียวแหล่งท่องเทียวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งคงไว้ด้วยวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตชุมชนของชาวอัมพวาที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งคลองอัมพวา
ตลาดนํ้ายามเย็นทีจําหน่ายสินค้าและอาหารในช่วงบ่ายถึงคําของวันเสาร์และอาทิตย์
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรืออุทยาน ร.2 มีเนือที่ 11 ไร่ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยแบ่งออก เป็นส่วนต่าง ๆ จัดแสดงศิลปะวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที 2
นอกจากนี้ยังมีหอกลางประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 มีโรงละครกลางแจ้งและสวนพฤกษชาติเป็นสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี นานาชนิด
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทีทรงมีพระราชดําริให้ สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนานําที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายมาดําเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวาเพื่อ สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน และอนุรักษ์วิถี การดําเนินชีวิตของชาวอัมพวาโดยมีพืนที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ร้านค้าชุมชน ร้านชานชาลาและห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์
ติดต่อ
74 หมู่ 1 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. 081-7754118, 0860369701
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) มุ่งสู่จังหวัด สมุทรสงคราม และจากอําเภอเมืองสมุทรสงครามไปตามทางหลวงหมายเลข 325 จากนั้นเลียวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3093 ประมาณ 9 กิโลเมตร แล้วเลียวขวาราว 60 เมตร บ้านบ้านคุณยุธศักดิ์ จะอยู่ทางด้านซ้ายมือTell your friend!

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ

บ้านคุณทวี เกษางาม ศิลปินจิตรกรสีน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศิลปินผู้มาพร้อมกับโอกาสที่ทําให้ได้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะอย่างจริงจังกับแนวความคิดแบบไร้กรอบ

บ้านคุณวิบูลย์ เข็มเฉลิม วิถีเกษตรพึ่งตนเอง จ.ฉะเชิงเทรา

เกษตรกรผู้ประสบปัญหากับการทําเกษตรกรรมที่ ผิดวิธีจนเป็นหนี้สิน ได้เปลี่ยนแนวคิดพลิกผันชีวิต

บ้านคุณถนอม คงยิ้มละไม ผู้สืบทอดวัฒนธรรมไทยทรงดำ จ.เพชรบุรี

ปราชญ์ไทยทรงดําแห่งอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย

บ้านคุณสมทรง แสงตะวัน นักเกษตรอินทรีย์แห่งบ้านทองพลับ จ.สมุทรสงคราม

เกษตรกรท่านนี้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพลิกฟื้นส้มโอ พันธุ์ขาวใหญ่ให้เป็นผลผลิตที่โดดเด่น